Македонски јазик

Часови по македонски јазик за сонародници.

Помош при адаптација и социјализација во македонското општество.

Наставник: Весна Арсова

Државен универзитет “Св.Кирил и Методиј”, филолошки факултет “Блаже Конески”.