Контакт

Адресa: 1000 Македонија Скопје

ул.Кочо Рацин, д.17

Тел: 389 78 275685

Е-mаil : lenademtchik@yahoo.com

Број на банкарска сметка: Тутунска Банка АД Скопје 210064538300174

Бараме спонзори.


Училиштето се наоѓа во центар кај автобуската станица близу ”Зелен пазар”.
ОУ “Д.Миладинов”.
Ул.Кочо Рацин д.17

Karta